Jdi na obsah Jdi na menu
 


výroční 2016

26. 11. 2017

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti SDH Starý Lískovec – SPORT a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady SDH Starý Lískovec – SPORT konané dne 14.ledna 2017

 

 

Obsah

1) Obecné informace o organizaci     

2) Hlavní a vedlejší činnost SDH

            2.1. Cíl a základní podmínky činnosti

2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

3) Struktura organizace 

4) Členská základna

5) Hospodaření spolku

 

 

Název účetní jednotky:               SH ČMS - SDH Starý Lískovec - SPORT

Sídlo:                                                 Malostranská 15, Brno – Starý Lískovec

IČ:                                                      71248668

DIČ:                                                   CZ71248668                     

Právní forma:                                 pobočný spolek

Spisová značka:                             L 37590 vedená u Městského soudu v Praze

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH

 

2.1. Cíl a základní podmínky činnosti

SDH Starý Lískovec - SPORT je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti vymezen stanovami SH ČMS.

Cílem činnosti ve sledovaném období bylo:

a) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí, 

b) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost, 

c) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.

 

2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

SDH Starý Lískovec - SPORT, v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti, v souladu se stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména městské části Brno – Starý Lískovec takto:

uspokojoval zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti zejména v kolektivu mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, organizováním soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem,

 

 

brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a dalších, v roce 2016 byl v SDH registrován kolektiv mladých hasičů, šest dorostenců – jednotlivců a družstvo mužů,

v roce 2016 uspořádalo SDH 6 soutěží pro mladé hasiče a dorost, kolektiv MH svou činnost vykonává v prostorách místní ZŠ od září do června 1x týdně, k tomu ještě další tréninky na překážkách u místního potoka nebo v Líšni na hasičské škole (sobota). Pro MH jsme uspořádali tři výlety. Dorostenci a muži trénují individuálně v různých prostorách (Líšeň, Hrušovany, Pohořelice, Syrovice, Miroslav atd.). Trénování se věnují br.Chvátal, Filipčík, Dvořák, Novák a Nováková.

SDH organizoval v roce 2016 soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených sportovních družstvech dětí, dorostu a mužů.

 

Přehled sportovní činnosti za rok 2016:        kolektiv MH se zúčastnil základního kola hry Plamen, dále se jednotlivci účastní soutěží v běhu na 60 a 100 m s překážkami a uzlové štafetě, v roce 2016 jsme se zúčastnili 30 různých soutěží po celé ČR. Mužské družstvo se účastní soutěží v požárním útoku v rámci seriálu Extraligy ČR v PÚ, ale i na ostatních závodech.

Sbor se podílí na pořádání seriálu „Uzlových štafet“, členové pomáhají při zajišťování okresních a krajských kol mládeže i dospělých jako rozhodčí a další členové štábu soutěží a měřením časů zakoupenou časomírou. Dále pořádáme 2x ročně schůze Extraligy ČR v PÚ a starosta je členem VV OSH a Rady Extraligy. Veškerou dopravu zajišťujeme osobními a dodávkovými auty na vlastní náklady ať již na závody nebo tréninky. Velice nám vtom pomáhají rodiče dětí.

 

Svojí činností SDH pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví.

SDH Starý Lískovec - SPORT nevlastní sportovní zařízení a proto si veškeré sportoviště musíme pronajímat včetně překážek, stojanů, ozvučovacího zařízení a ostatních nutných věcí potřebných k zajištění soutěží. Postupně se sbor snaží o zakoupení vybavení z ušetřených prostředků, abychom nebyly odkázaní na pomoc ostatních. Prozatím jsme pořídili časomíru s několika displeji, stánky a stany, reproduktor s mikrofony, stojan na vázání uzlů a další drobnosti.

 

SDH spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky i jednotlivci. Hospodářka a vedoucí mládeže sestra Nováková byla za svou aktivitu oceněna již druhým významným vyznamenáním

 

V roce 2017 se SDH bude nadále věnovat hlavně činnosti s mládeží a pořádání soutěží podobně jako v roce 2016: v lednu víkend hasičů – uzlová štafeta a štafeta 4x60m s překážkami, v dubnu finále přípravek a dorostu v uzlování, v květnu přípravková soutěž pro děti do 6 let a pro širokou veřejnost v běhu na 60m s překážkami, v červenci závody v běhu na 60 a 100 m s překážkami a ve výstupu na věž. Dorostenci se zúčastní Českého poháru v běhu na 100 m překážek, závodů ve výstupu na věž a postupových soutěží.

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem SDH Starý Lískovec - SPORT je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor SDH, za který jedná starosta. SDH Starý Lískovec - SPORT organizačně zahrnuje kolektiv mladých hasičů, sportovní družstva mladých hasičů a dorostenců, sportovní družstvo mužů.

 

Statutárním orgánem je:

Petr Dvořák, starosta SDH

 

4) Členská základna                                                                                          

SDH Starý Lískovec - SPORT evidoval na konci sledovaného období 36 členů v následující struktuře:

 

 

Děti

(do 15 let)

Mládež

(od 15 do 18 let)

Dospělí

(nad 18 let)

 

 

 

 

Z toho aktivní sportovci*

20

 

5

            sportovci v soutěžích**

2

3

 

Ostatní

 

 

6

 

*aktivní sportovec = účast min. na 4 sportovních soutěžích v roce organizovaných SH ČMS nebo kterýmkoliv pobočným spolkem SH ČMS – SDH, OSH, KSH

**sportovec v soutěžích = účast v postupové soutěži hry Plamen nebo PS – dorostu, mužů a žen

 

 

5) Hospodaření spolku

SDH Starý Lískovec - SPORT v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy (městské části, města Brna a jihomoravského kraje).

 

Spolek ve sledovaném období dosáhl vyrovnaného výsledku hospodaření. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

SDH účtuje v podvojném účetnictví.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

 

Vypracoval

Vítězslav Novák

Dne

15.1.2017